Główne etapy projektu

TRANSPORT LEARNING jest projektem UE, realizowanym od 2011 do 2013 r. Jego celem jest pomoc w opracowaniu doskonalszych rozwiązań praktycznych w zakresie transportu miejskiego, usprawniających mobilność mieszkańców. Głównym celem projektu TRANSPORT LEARNING jest wytworzenie wiedzy i potencjału, które pozwolą wdrażać politykę zrównoważonego transportu w europejskich regionach konwergencji.

Opracowanie materiałów szkoleniowych dla 8 modułów związanych ze zrównoważonym transportem

  • Zarządzanie przestrzenią parkingową, ograniczenia dostępu i kontrola prędkości
  • Działania na rzecz zarządzania mobilnością dla rodzin, przedszkoli i szkół
  • Planowanie przestrzenne w zarządzaniu mobilnością
  • Modele transportu publicznego
  • Projektowanie ulic, krajobraz ulicy i uspokajanie ruchu
  • Ruch pieszy i rowerowy – doradztwo dla gmin
  • Projektowanie i wdrażanie kampanii na rzecz zrównoważonej mobilności
  • Szkolenie w zakresie komunikacji

 

Przeprowadzenie 64 szkoleń w 8 krajach europejskich

Szkolenia, które miały na celu stworzenie potencjału i rozwój umiejętności w organach administracji publicznej i podmiotach prywatnych, przeprowadzono w 8 krajach europejskich: Bułgarii, Grecji, na Węgrzech, we Włoszech, w Polsce, Portugalii, Rumunii i Hiszpanii.

 

Porady dla uczestników szkoleń podczas realizacji praktycznych projektów szkoleniowych („mini-projektów”)

Celem było zachęcenie uczestników szkoleń do opracowania własnych projektów i zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce. Najlepsze projekty nagrodzono bezpłatną wizytą studyjną w Grazu lub w Bolzano, bądź wolnym wstępem na międzynarodową konferencję poświęconą transportowi.

 

Utworzenie internetowego centrum zasobów szkoleniowych i platformy e-learningowej

Internetowe centrum zasobów szkoleniowych jest platformą zawierającą wyczerpujące informacje na temat transportu. Gromadzi ono niezbędne materiały pomocnicze, takie jak podręczniki, raporty, artykuły i prezentacje. Platforma e-learningowa jest narzędziem samokształcenia, zawierającym ćwiczenia internetowe, materiały edukacyjne oraz inne materiały szkoleniowe.

 

Organizacja wizyt dla decydentów i polityków w Grazu i Bolzano

Wizyty w Bolzano i Grazu były przeznaczone dla decydentów i polityków z gmin uczestników szkoleń. Poprawa ich świadomości zagadnień i zwiększenie zainteresowania ułatwiły realizację miniprojektów.

 

Włączenie treści szkolenia do zajęć akademickich

Wszystkie materiały szkoleniowe wytworzone podczas projektu są dostępne bezpłatnie dla każdego. Zachęcamy uniwersytety i inne instytucje kształcenia do korzystania z materiałów i zapewnienia w ten sposób długotrwałego oddziaływania projektu.

trainig materials

mini project

training event

site-visit

TRAINING MODULES

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8