Важни събития

Проект TRANSPORT LEARNING е eвропейскa инициатива, която протича от 2011 до 2013 г., и подкрепя работещите в сферата на придвижването с цел разработване на по-добри решения в градската транспортна система и подобряване на мобилността на гражданите. Основната цел на TRANSPORT LEARNING е създаването на знания и капацитет за  устойчиви транспортни политики и мерки в общините от регионите за сближаване на Европа.

Разработване на обучителни материали за 8 модула свързани с устойчивия транспорт

  • Управление на паркоместа, ограничения на достъпа и скоростта
  • Управление на мобилността за семейства, детски градини и училища
  • Застрояване и териториално разпределение в управлението на мобилността
  • Обществен транспорт
  • Дизайн на улици и намаляване на трафика
  • Пешеходство и колоездене – консултиране за общини
  • Дизайн и изпълнение на кампании за устойчиво придвижване
  • Комуникация

 

Провеждане на 64 обучения в 8 европейски страни

8 обучения за изграждане на капацитет и умения в рамките на публичната администрация бяха организирани в 8 европейски страни: България, Гърция, Унгария, Италия, Полша, Португалия, Румъния и Испания.

 

Ръководство за практическите проекти за обучение (мини проекти)

Целта бе да се окуражат обучаваните да разработят свой собствен проект и да приложат придобитите знания в практика. Най-добрите проекти бяха наградени – безплатно пътуване до Грац или Болзано и съответно безплатен достъп до международна транспортна конференция.

 

Създаване на онлайн Обучителен Център и електронна обучителна платформа

Онлайн Обучителният Център е платформа, където вие можете да намерите всичката необходима информация относно транспорта. Събрани са всички необходими материали, като наръчници, доклади, статии и презентации. Електронната обучителна платформа е самообучителен инструмент, където ще може да намерите упражнения, видео уроци и други обучителни материали.

 

Организация на работните посещения за вземащите решения и политици до Грац и Болзано

Работни посещения до Болзано и Грац са насочени за политици и хора взимащи решения от общините, в които бяха проведени обученията. Чрез повишаване на тяхната информираност и интерес, изпълнението на мини проектите бе улеснено.

 

Интегриране на учебното съдържание в различни академични курсове

Всички материали за обучение, които бяха разработени по време на проекта са достъпни и безплатни за всички. Университети и други обучителни организации са насърчени да използват материалите, осигурявайки дългосрочен ефект от този проект.

trainig materials

mini project

training event

site-visit

TRAINING MODULES

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8